Hotărârea de înfiinţare
 

Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, conform prevederilor art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata,

Avand in vedere:

  • raportul de specialitate nr. 4897 din 16 august 2002 intocmit de directiile de integrare europeana, dezvoltare regionala, comunicare si relatii publice si economica, buget-finante;
  • expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman inregistrata la nr. 4898 din 16 august 2002;
  • avizele Comisiilor de studii si prognoze economico-sociale, buget-finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala si cea pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor;
  • prevederile art. 35 alin. (1), pct. 1 din Legea privind finantele publice locale nr. 189/1998, modificata si completata;
  • prevederile art. 104 alin.(1) litera "h" din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Teleorman;
  • prevederile art. 28 litera "a" din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice.

In temeiul dispozitiilor art. 109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba infiintarea Serviciului de Cooperarer Interna si Internationala - serviciu public cu personalitate juridica sub autoritatea Consiliului Judetean Teleorman.

Art. 2. Obiectul de activitate al serviciului il constituie:

  • asigurarea, gestionarea si dezvolatrea relatiilor de cooperare si parteneriat dintre judetul Teleorman si localitatile din judet cu alte regiuni si organisme interne si internationale;
  • punerea la dispozitia autoritatilor locale, institutiilor publice, agentilor economici, precum si persoanelor fizice, a tuturor informatiilor si oportunitatilor de colaborare interna si internationala;
  • obtinerea de informatii referitoare la fonduri care pot fi accesate pentru implemetarea proiectelor ce vizeaza finantari idn fonduri structurale nerambursabile;
  • sustinerea proiectelor aplicate de Consiliul Judetean Teleorman, precum si de consiliile locale ale comunelor din judetul nostru, care au ajuns in faza finala a aprobarii.

Art. 3. Organigrama, statul de functii si numarul de personal, precum si regulamentul de organizare si functionare a serviciului vor fi aprobate prin hotarare a Consiliului judetean.

Art. 4. Finantarea cheltuielilor de infiintare si functionare a serviciului se asigura din bugetul propriu al judetului si din venituri extrabugetare.

Art. 5. Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Teleorman sa numeasca cu delegatie seful serviciului, pana la organizarea si ocuparea postului prin concurs sau examen.

Art. 6. Serviciul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ, autoritatilor si directiilor interesate in termenul prevazut de lege.

Presedinte,
Liviu Nicolae Dragnea

Alexandria, nr. 67 din 19 august 2002