Regulamentul de organizare şi funcţionare
 

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1. Serviciul de Cooperare Interna si Internationala este organizat si functioneaza ca serviciu public cu personalitate juridica sub autoritatea Consiliului Judetean Teleorman si a fost infiintat prin Hotararea nr. 67 adoptata in sedinta ordinara din 19 august 2002.

Art. 2. Serviciul de Cooperare Interna si Internationala are sediul in municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 178, judetul Teleorman.

Art. 3. Serviciul de Cooperare Interna si Internationala are stampila proprie, cu urmatorul continut: Romania, Consiliul Judetean Teleorman, Serviciul de Cooperare Interna si Internationala.

Art. 4. Finanatarea cheltuielilor pentru functionarea serviciului se asigura din subventii acordate din bugetul propriu al judetului si din venituri extrabugetare.

Art. 5. Pentru desfasurarea si largirea activitatii, Serviciul de Cooperare Interna si Internationala poate folosi mijloace materiale si banesti primite de la persoane juridice si fizice sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Capitolul II - Obiectul de activitate

Art. 6. Obiectul de activitate al Serviciului de Cooperare Interna si Internationala il constituie:

 • asigurarea, gestionarea si dezvoltarea relatiilor de cooperare si parteneriat dintre judetul Teleorman si localitatile din judet pe de o parte, cu alte regiuni si organisme interne si internationale, pe de alta parte;
 • punerea la dispozitia autoritatilor locale, institutiilor publice, agentilor economici, precum si persoanelor fizice, a tuturor informatiilor si oportunitatilor de colaborare interna si internationala;
 • obtinerea de informatii referitoare la fonduri care pot fi accesate pentru implementarea proiectelor ce vizieaza finantari din fonduri structurale nerambursabile;
 • sustinerea proiectelor aplicate de Consiliul Judetean Teleorman, precum si de consiliile locale ale localitatilor din judetul nostru, care au ajuns in faza finala a aprobarii.

Art. 7. Informatiile si oportunitatile de cooperare interna si internationala vor fi puse la dispozitia institutiilor publice, agentilor economici, precum si a persoanelor fizice, in schimbul platii unor tarife ce vor fi stabilite prin hotararea Consiliului judetean.

Art. 8. Pentru indeplinirea atributiilor sale, Serviciul de Cooperare Interna si Internationala se poate afilia la organizatii ori asociatii interne si internationale, in conformitate cu prevederile legale.

Capitolul III - Structura organizatorica si statutul personalului

Art. 9. Organigrama, numarul de personal si statul de functii ale Serviciului de Cooperare Interna si Internationala se aproba prin hotararea Consiliului judetean.

Art. 10. Salariatii Serviciului de Cooperare Interna si Internationala au calitatea de personal contractual si se subordoneaza sefului serviciului.

Art. 11. Personalul se angajeaza prin dispoizitie a sefului serviciului, in limita posturilor aprobate, pe baza de concurs sau, dupa caz, examen, organizate in conditiile legii.

Art. 12. Salarizarea Serviciului de Cooperare Interna si Internationala se stabileste potrivit egislatiei aplicabile salaritatilor din sistemul bugetar, in functie de resursele financiare alocate.

Capitolul IV - Conducerea Serviciului de Cooperare Interna si Internationala

Art. 13. Conducerea Serviciului de Cooperare Interna si Internationala este asigurata de un sef serviciu.

Art. 14. Functia de sef serviciu se ocupa prin concurs sau, dupa caz, prin examen, organizate de catre Consiliul Judetean Teleorman, in conformitate ce legislatia in vigoare.

Art. 15. (1) Numirea sefului Serviciului de Cooperare Interna si Internationala se face prin hotarare a Consiliului judetean, in conditiile legii. (2) Sanctionarea si eliberarea din functie a sefului Serviciului de Cooperare Interna si Internationala se face de catre Consiliul judetean, la propunerea presedintelui.

Art. 16. Seful Serviciului de Cooperare Interna si Internationala asigura conducerea executiva a acestuia si raspunde de buna lui functionare.

Art. 17. In exercitarea atributiilor ce-i revin, seful serviciului emite dispozitii.

Art. 18. Seful Serviciului de Cooperare Interna si Internationala indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

 • asigura conducerea curenta a Serviciului de Cooperare Interna si Internationala;
 • coordoneaza, urmareste si controleaza realizarea atributiilor serviciului;
 • reprezinta Serviciul de Cooperare Interna si Internationala in relatiile cu institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie;
 • exercita functia de ordonator secundar de credite, calitate in care raspunde de folosirea fondurilor bugetare alocate de Consiliul Judetean si raporteaza periodic presedintelui despre aceasta activitate;
 • intocmeste proiectul bugetului propriu al Serviciului de Cooperare Interna si Internationala
 • propune spre aprobare Consiliului judetean, organigrama, statul de functii si numarul de personal;
 • numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul din cadrul serviciului, in conditiile legii, si stabileste atributiile acestuia;
 • prezinta trimestrial Consiliului judetean un raport asupra activitatii serviciului;
 • orice alte atributii prevazute in lege ori incredintate de Consiliul judetean si presedintele acestuia.

Capitolul V - Bugetul de venituri si cheltuieli

Art. 19. Serviciul de Cooperare Interna si Internationala intocmeste anual bugetul propriu de venituri si cheltuieli, care se aproba de Consiliul Judetean Teleorman.

Art. 20. Serviciul de Cooperare Interna si Internationala isi organizeaza si conduce evidenta contabila, in conformitate cu legisaltia in vigoare.

Art. 21. Operatiunile de incasari si plati se efectueaza in cont deschis la Trezoreria Alexandria si prin casieria proprie, potrivit reglementarilor in vigoare.

Capitolul VI - Dispozitii finale

Art. 22. Directiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al autoritatii deliberative judetene sunt obligate sa asigure Serviciului de Cooperare Interna si Internationala sprijinul si asistenta (consultanta) necesare indeplinirii atributiilor ce-i revin.

Art. 23. Prezentul Regulament de organizare si functionare al Serviciului de Cooperare Interna si Internationala se completeaza cu dispozitiile actelor normative in domeniu si ale hotararilor adoptate de Consiliul Judetean Teleorman.

Art. 24. Modificarea si completarea prezentului regulament se fac numai prin hotarare a Consiliului judetean.

Presedinte,
Liviu Nicolae Dragnea